Je za námi 23. setkání mladých oftalmologů

Fotky z události

Refrakční chirurgie a nitrooční tlak
SOS syndrom
MUDr. D.Klečka, Refrakční Centrum Praha

Laserová refrakční chirurgie se stala běžnou metodou, která dovoluje rychle, přesně a prakticky bezbolestně korigovat oční vady -krátkozrakost,dalekozrakost i astigmatismus. Metodou volby korekce krátkozrakosti je v současnosti operační metoda LASIK, která umožňuje odstranění krátkozrakosti v rozsahu od -1,0 do cca -12,0 D. S problémem glaukomu koinciduje metoda ve dvou oblastech. V průběhu operace, v okamžiku přisátí vakuového kroužku mikrokeratomu a seříznutí rohovkové lamely, stoupá nitrooční tlak (NOT) krátkodobě až na hodnoty kolem 70 mm Hg. Podstatou metody je laserová fotoablace rohovkového stromatu - tedy v případě korekce krátkozrakosti oploštění (a tím zároveň i ztenčení) centrální části rohovky. Jak vyplývá ze samé podstaty aplanačního měření nitroočního tlaku, je naměřená hodnota závislá nejen na tlaku uvnitř oka, ale i na dalších faktorech jako je tloušťka, zakřivení a flexibilita rohovky. Právě tyto parametry jsou refrakčním zákrokem pozměněny a mohou tak ovlivňovat pooperační hodnoty měření NOT .Při korekci krátkozrakosti dochází ke ztenčení rohovky ( odstranění -1,0D odpovídá ztenčení o cca 12-25 mikronů, podle typu laseru a šíře ablační zóny) a pooperační hodnoty NOT proto bývají pravidelně nižší (a tedy falešně "lepší"). Dosavadní práce na toto téma udávají průměrný pokles NOT o 1 mmHg při ztenčení rohovkového stromatu o cca 30-40 mikrometrů. Tyto hodnoty jsou však dosud nejednotné a existující korekční tabulky, podle kterých by se přepočetla naměřená hodnota tlaku s ohledem na ztenčení rohovky, dosud jen orientační.Každopádně měření tloušťky rohovky (pachymetrie) může být jednoduchou a velmi přínosnou metodou v diagnostice glaukomového onemocnění.Současný pohled na tuto problematiku umožňuje provádět laserové refrakční zákroky i u glaukomových pacientů ovšem za předpokladu zajištění informované pooperační péče - nespoléhat se na "lepší" pooperační hodnoty NOT, spíše sledovat dynamiku vývoje změn v pooperačním období (HRT,OCT..).Glaukom úzkého úhlu, dekompenzovaný,subkompenzovaný glaukom či glaukom s pokročilým nálezem na ZP je stále považován za kontraindikaci. Autor zmínil i další metody refrakční chirurgie - CLE, PRK (s rizikem steroidního glaukomu v pooperačním průběhu), i fakické čočky, kde je glaukom stále absolutní kontraindikací.

V další přednášce byli přítomní seznámeni s difuzní lamelární keratitidou (Sands of the Sahara Syndrom). Jde o komplikaci, ke které dochází po LASIKu (event. dalších lamelárních procedurách) v cca 0,5-5 % případů. Podstatou je sterilní zánět sublamelárního prostoru v časném pooperačním průběhu. Etiologie není zcela jasná - nejpravděpodobnějším etiopatogenem jsou bakteriální endotoxiny. Situace se ve většině případů zvládne lokální kortikoterapií , pouze v případech těžších stadií (III+IV) je doporučována chirurgická intervence - repozice lamely a výplach sublamelárního prostoru.Zásadou je však maximální asepticita a sterilita operačního průběhu a pravidelná a častá kontrola pooperačního nálezu - zejména s ohledem na diferenciální diagnostiku bakteriálních keratitid, kde mohou kortikoidy být naopak kontraindikací.